Atviri duomenys

Darbuotojų pareigybės,   lygiai, kodai ir  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai. Atsiųsti