Ugdymą reglamentuojantys dokumentai

 

2018-2019  mokslo metų pradinio ugdymo   programos  ugdymo  planas.

Ikimokyklinio ugdymo programa “Po Ąžuolėliu”Atsiųsti

Mokinio (vaiko) teisės  garbės ir orumo apsaugos reglamentas. Atsiųsti

Veiklos kokybės įsivertinimo  aprašas. Atsiųsti

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos aprašas. Atsiųsti

Ugdymo turinio ir procesų stebėsenos  aprašas. Atsiųsti

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo Aprašas. Atsiųsti

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo aprašas. Atsiųsti

1 -4 klasių pamokų tvarkaraščiai . Atsiųsti

Elektroninio dienyno ,,Eduka” aprašasAtsiųsti

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas. Atsiųsti

Vaikų vasaros poilsio stovyklos tvarkos aprašas. Atsiųsti

Mokinių/vaikų turizmo renginių (išvykų, ekskursijų, žygių ar kita) organizavimo ir mokinių/vaikų lydėjimo į renginius aprašas. Atsiųsti

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas. Atsiųsti